Prepoznati rezultati Crne Gore u oblasti borbe protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Rezultati Crne Gore na planu borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koji vode ka terorizmu prepoznati su u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020. godinu.

Prijetnje od ovih pojava su na niskom nivou u Crnoj Gori, ali posvećenost ovoj temi nije izostala, već naša zemlja u kontinuitetu izgrađuje kapacitete za suočavanje sa ovim izazovom, saopštio je nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović.

Crna Gora ima sistemski pristup problemu radikalizacije i nasilnog ekstremizma. U prilog tome govori činjenica da je u Crnoj Gori uspostavljen kvalitetan strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje ovih globalnih fenomena. Pravni okvir Crne Gore usklađen je u velikoj mjeri s pravnom tekovinom Evropske unije.

Značajan doprinos u prevenciji nasilnog ekstremizma ostvaren je i kroz usvajanje nove Strategije za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina, s pratećim Akcionim planom, koju je Vlada donijela početkom godine.
Posebna pažnja se posvećuje preventivnim aktivnostima i uključenosti svih faktora društva. Pored Nacionalnog operativnog tima, u maju 2019. godine uspostavljen je multidisciplinarni mehanizam (Tim za pomoć i zaštitu), koji okuplja predstavnike ministarstava rada i socijalnog staranja, zdravstva, obrazovanja, unutrašnjih poslova, policije, lokalnih vlasti i nevladinih organizacija, radi praćenja pojedinačnih predmeta u kojima postoji rizik od radikalizacije koja vodi do nasilnog ekstremizma i terorizma i koji predlaže odgovarajuće odgovore.
Uspostavljena je besplatna telefonska linija 080 12 12 12, kao i sajt www.zajednoprotivekstremizma.me za izvještavanje o rizicima od nasilnog ekstremizma.
U novembru 2019. godine Crna Gora i Evropska unija potpisale su Sporazum za sprovođenje Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma za Zapadni Balkan, o čemu je Crna Gora u avgustu 2020. godine podnijela prvi polugodišnji izvještaj.
Statistički gledano, 26 crnogorskih državljana ( 18 muškaraca, pet žena i troje djece) je otputovalo u Siriju, a pet u Ukrajinu od početka sukoba (2012. g.), dok se deset vratilo iz Sirije, a pet iz Ukrajine. Nakon izmjene i dopune Krivičnog zakonika CG iz 2015. godine kojom se učešće u stranim oružanim sukobima propisuje kao krivično djelo, osuđena su dva povratnika koji su se vratili nakon 2016. godine. Svi povratnici vratili su se u svoje zajednice i bili su pod nadzorom.
Iako su prijetnje terorizmom i nasilnim ekstremizmom relativno male u zemlji, velika pažnja se posvećuje deradikalizaciji, rehabilitaciji, reintegraciji i resocijalizaciji lica povratnika sa stranih ratišta. Zatvorsko osoblje obučeno je za preventivni rad sa osuđenim povratnicima. Izrađena je procjena rizika za identifikaciju radikalizovanih zatvorenika i onih kojima prijeti radikalizacija. Uspostavljena su sredstva za vjersko savjetovanje zatvorenika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ima kvalitetnu saradnju sa organizacijama civilnog društva u osmišljavanju aktivnosti podizanja svijesti, posebno među mladima. Kao rezultat ove saradnje 2018. godine ustanovljena je i godišnja konferencija – Nacionalna platforma za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koja okuplja predstavnike nadležnih državnih institucija, lokalnih samouprava, medija, političkih partija, nevladinih organizacija, vjerskih zajednica, akademske zajednice i pojedinaca, koji mogu doprinijeti suprostavljanju ovim pojavama.
Vjerujem da će nova Vlada Crne Gore, i u narednom periodu, nastaviti sa aktivnostima na povećanju otpornosti društva, boljem odgovoru institucija i snaženju međunarodne pozicije Crne Gore u borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma, zaključio je nacionalni koordinator Dragan Pejanović.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *