O nama

Uvažene/i,

Dobrodošli na sajt Nacionalnog operativnog tima posvećenog prevenciji i borbi protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu!

Ovdje ćete pronaći relevantne i korisne informacije koje se odnose na prevenciju i borbu protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu, kao i informacije i aktivnosti koje se preduzimaju na implementaciji Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma i pratećeg Akcionog plana, na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Zašto je formiran Nacionalni operativni tim?

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. decembra 2015. godine, donijela Strategiju suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018 (CVE Strategija), s ciljem da na djelotvoran način odgovori problemima radikalizacije i nasilnog ekstremizma i doprinese globalnoj borbi protiv terorizma, bez obzira na njegovu formu i pojavni oblik. CVE Strategija se nadovezuje i dopunjuje nacionalnu Strategiju za sprječavanje i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

U cilju intenziviranja praćenja implementacije Akcionog plana, Biro za operativnu koordinaciju, čiji je koordinator ministar unutrašnjih poslova, gospodin Mevludin Huhodžić, formirao je tijelo – Nacionalni međuresorski operativni tim za praćenje sprovođenja Akcionog plana za implementaciju Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma (NOT). Njega čine 22 predstavnika državnih organa, organa državne uprave,  Vrhovnog suda, Vrhovnog  državnog tužilaštva, organa uprave, javnih ustanova i nevladinih organizacija.

U cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rada, u okviru NOT-a, formirano je i sedam radnih grupa (RAN grupe – Radikalization Awareness Network), i to:

Radna grupa za komunikaciju i narative

Radna grupa za obrazovanje i mlade

Radna grupa za lokalne zajednice

Radna grupa za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Radna grupa za policiju i druge organe za sprovođenje zakona

Radna grupa za zatvore i uslovne kazne

Radna grupa za izlazne strategije

Na inicijativu NOT-a, Biro za operativnu koordinaciju je u maju mjesecu 2019. godine, obrazovao Tim za zaštitu i pomoć, koga čine predstavnici: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, jedinica lokalne samouprave i nevladinog sektora.

Strateški cilj Vlade Crne Gore, Vijeća za nacionalnu bezbjednost, Biroa za operativnu koordinaciju i NOT-a je jačanje otpornosti crnogorskog društva na pojavu radikalizacije i nasilnog ekstremizma, posebno onih koji vode ka terorizmu, te davanje konkretnog doprinosa na regionalnom i globalnom planu. Ostvarivanje ovog cilja moguće je samo angažovanjem društva u cjelini, odnosno primjenom sveobuhvatnog i integrisanog društvenog odgovora zasnovanog na partnerstvu nadležnih organa na centralnom i lokalnom nivou, civilnog društva, vjerskih zajednica, akademske zajednice, medija i građana.

Ako imate pitanja, sumnje ili nedoumice u vezi sa ovom temom ili želite da se uključite u naše zajedničke aktivnosti, možete pozvati besplatan broj  080 12 12 12 ili nam pisati na neku od sljedećih e mail adresa: kontakt@cirt.me (Ministarstvo javne uprave) ili zajednoprotivekstremizma@cdtmn.org (NVO Centar za demokratsku tranziciju).

Nacionalni koordinator za
suzbijanje nasilnog ekstremizma
mr. Dragan Pejanović,državni sekretar