Nacionalna platforma

ŠTA JE NACIONALNA PLATFORMA

Suzbijanje nasilnog ekstremizma i  radikalizacije koji vode ka terorizmu zahtijeva posvećen angažman i profesionalnu saradnju svih segmenata društva – prije svih, državnih organa i lokalnih samouprava, ali i drugih važnih činilaca društva iz nevladinog, privatnog, naučnog i civilnog sektora. Pokretanje Platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu (Platforma) je odraz potrebe da se kreira i podržava okruženje za širenje razumijevanja i promovisanje principa građanske države. Ona će se sastajati jednom godišnje dok će njeni akteri, između sastanaka, na različite načine doprinositi suzbijanju ovih pojava. Platforma treba da, pod sloganom „Zajedno protiv nasilnog ekstremizma“, objedini predstavnike/ce nadležnih državnih institucija, lokalnih samouprava, medija, političkih partija, nevladinih udruženja, vjerskih zajednica, akademske zajednice i pojedinaca i pojedinki koji mogu doprinijeti suprotstavljanju ovim pojavama. Platforma ima za cilj i da omogući bolje razumijevanje značaja ovog procesa i da, kroz otvoren dijalog, pojasni i preciznije definiše način na koji različiti segmenti društva mogu dati doprinos borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Nadležni državni organi, kroz sprovođenje strateških dokumenata i pripadajućih akcionih planova, imaju ključnu odgovornost na ovom polju. Ovo, prije svega, podrazumijeva fokus na rano prepoznavanje i blagovremenu reakciju, vodeći računa da ne dođe do prerane kriminalizacije pojedinaca i da primjena zakona ne proizvede neželjene efekte prema bilo kome, i/ili slučajeve stigmatizacije nekih etničkih/religijskih grupa.

Nacionalni operativni tim

Nacionalnu platformu možete preuzeti ovdje

Druga Nacionalna platforma održana je od 11-13 decembra, 2019 godine.Tekst dokumenta druge Nacionalne platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu možete preuzeti  ovdje